TOP50排行榜

排名依据第1赛季(2021/02/07 ~ 2021/05/07)积分计算,每日更新
排行 昵称 所属团队 段位 积分 奖励
11 匿名者 TopMan-S TopMan-S
传说
1280 2000元 +
12 kkice
传说
1223 2000元 +
13 Lo7up NSTL_2017 NSTL_2017
传说
1173 2000元 +
14 匿名者
传说
1140 2000元 +
15 wangqiao258
钻石1
847
16 xiaoxiannv1 Day1安全团队 Day1安全团队
钻石1
818
17 fengchen 安全黑板报 安全黑板报
钻石2
783
18 丶丶lz12 NSTL_2017 NSTL_2017
钻石2
778
19 匿名者
钻石2
728
20 hua950324 NSTL_2017 NSTL_2017
钻石2
649