TOP50排行榜

排名依据第2赛季(2020/04/16 ~ 2020/07/16)积分计算,每日更新
排行 昵称 所属团队 段位 积分 奖励 关注
31 addOne addOne
钻石3
434
32 honypay honypay
钻石3
404
33 chybeta chybeta
钻石3
371
34 puzzzz puzzzz
钻石3
368
35 lover1 lover1
钻石3
357
36 HONGSON HONGSON 0x0 0x0
黄金1
349 钻石段位解锁奖励
37 Aureliano Aureliano 二向箔安全学院 二向箔安全学院
黄金1
301 钻石段位解锁奖励
38 JiaYanger JiaYanger
黄金1
284 钻石段位解锁奖励
39 nstsec nstsec
黄金1
283 钻石段位解锁奖励
40 hamapi hamapi 警戒线安全实验室 警戒线安全实验室
黄金1
262 钻石段位解锁奖励